Prohlášení o ochraně a zpracování
osobních údajů
zaměstnanců a spolupracovníků


Ing. Libor Bohadlo (Správce) prohlašuje, že ke zpracování osobních údajů přistupuje s veškerým respektem k povaze těchto údajů, jejich ochraně a účelu zpracování a zpracovává je v souladu s Nařízením 2016/679 (GDPR) a další platnou legislativou.


Správce osobních údajů
Ing. Libor Bohadlo
Československé armády 371
550 01 Broumov,
IČ 620 19 619
Kontaktní údaje: www. broum.net, libor.bohadlo@broum.net

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování
Ing. Libor Bohadlo zpracovává tyto kategorie osobních údajů o zaměstnancích a spolupracovnících:
- Identifikační údaje zaměstnance nebo spolupracovníka
- Kontaktní údaje zaměstnance nebo spolupracovníka
- Údaje pro vyúčtování a výplatu mezd a odměn
- Informace o docházce a plnění pracovních úkolů
- Informace nezbytné pro splnění povinností vůči orgánům státní správy a dalším institucím
- Informace o čerpání dovolené, volna, volna na ošetřování člena rodiny, o pracovní neschopnosti a čerpání nemocenské, o mateřské a rodičovské „dovolené“
- Pracovní posudky

Právními důvody pro zpracování osobních údajů jsou:
- Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem nebo spolupracovníkem (subjektem údajů) a správcem (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení 2016/679).
- Zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi zaměstnancem nebo spolupracovníkem (subjektem údajů) a správcem (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení 2016/679).
- Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 2016/679).
- Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení 2016/679) – konkrétně jde o provoz kamerového systému v provozovně

Příjemci osobních údajů mohou být Úřady práce, Státní úřad inspekce práce, Správa sociálního zabezpečení, Zdravotní pojišťovny, Finanční úřady, další úřady státní správy, exekutorské úřady, Orgány činné v trestním řízení.

Principy a zásady zpracovávání osobních údajů
Ing. Libor Bohadlo zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením 2016/679. Zpracovává jen ty údaje, které nezbytně potřebuje pro poskytování našich služeb, plnění vyplývající ze smluv, jejichž zpracování mu ukládá legislativa nebo které potřebuje z důvodů oprávněných zájmů. Osobní údaje udržuje aktuální, ukládá, zpracovává a likviduje je bezpečným způsobem. Chrání osobní údaj před ztrátou, zneužitím a neautorizovaným přístupem.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
Veškeré podklady a dokumenty týkající se zaměstnanecké a spolupracovnické agendy jsou uchovávány po dobu zákonných lhůt vyplývajících z legislativy, kterou se musí Ing. Libor Bohadlo v případě pracovněprávních vztahů a související agendy řídit.


Práva subjektu osobních údajů
- Subjekt údajů má právo od správce osobních údajů žádat přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů.
- Subjekt údajů má právo od správce osobních údajů žádat opravu osobních údajů týkajících se subjektu údajů.
- Subjekt údajů má právo od správce osobních údajů žádat výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před žádostí o výmaz. Vymazány před uplynutím lhůt pro výmaz nemohou být osobní údaje, které správce osobních údajů zpracovává na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení 2016/679 – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy; na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení 2016/679 – zpracování nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy; na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení 2016/679 – zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje a na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení 2016/679 – zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů;
- Subjekt údajů má právo od správce osobních údajů žádat o omezení zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů.
- Subjekt údajů má právo u správce osobních údajů vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů.
- Subjekt údajů má právo na přenositelnost osobních údajů týkajících se subjektu údajů od správce osobních údajů.
- Subjekt údajů má právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů týkajících se subjektu údajů, niž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
- Subjekt údajů má právo podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je pro Českou republiku Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Povinnost poskytnout osobní údaje
Poskytnutí osobních údajů subjektem údajů je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené na žádost subjektu údajů – zaměstnance nebo spolupracovníka. Bez poskytnutí těchto údajů není uzavřít pracovní smlouvu a plnit závazky z ní vyplývající, stejně jako plnit zákonné povinnosti vyplývající z legislativy.

Informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování
U správce osobních údajů nedochází při zpracování osobních údajů k automatizovanému rozhodování a profilování.


V Broumově, 25. 5. 2018

© Broum.NET 2010

tel.: +420 608 244 461
e-mail: renata.bohadlova@broum.net