Všeobecné podmínky

 

Všeobecné podmínky upravují poskytování služeb uživatelům ze strany poskytovatele Internetu v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb. zákona o elektronických komunikacích. Tyto podmínky obsahují základní obchodní, technické, provozní a reklamační postupy pro poskytování služby. Vymezují základní povinnosti a práva smluvních stran.

 

I. Definice základních pojmů

1. Poskytovatel služby: Ing. Libor Bohadlo, ČSA 371, 550 01 Broumov, IČ: 62019619, DIČ:CZ6605130246, osvědčení ČTÚ: č. 98 Uživatelem služby: se rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba způsobilá k právním úkonům, která uzavře smlouvu s poskytovatelem a přistoupí tak na ustanovení těchto podmínek.

2. Koncový bod: je soubor několika aktivních/pasivních technických prvků a zařízení, dále jen TZ , potřebných k užívání služby. Do základních TZ spadá přístroj pro příjem signálu, napájecí transformátor, UTP kabeláž a koncovky kabeláže. Dle podmínek instalace a požadavků klienta se provádí montáž i dalších doplňujících prvků potřebných k užívání služby.

3. Smlouva: je písemný dokument, vydaný poskytovatelem, který definuje vztah mezi poskytovatelem a uživatelem. Smluvní vztah mezi oběma stranami vzniká ke dni aktivace služby.

 

II. Práva a povinnosti poskytovatele

1. Poskytovatel je po uzavření smlouvy s uživatelem povinen umožnit uživateli přístup ke službě za podmínek uvedených v těchto podmínkách a smlouvě. Tuto povinnost mohou omezit pouze obecně závazné právní předpisy České republiky nebo působení okolností vylučujících odpovědnost.

2. Poskytovatel je oprávněn zamezit šíření dat, která uživatel šíří v rozporu se smlouvou, podmínkami, obecně závaznými právními předpisy ČR a všeobecně uznávanými morálními a etickými normami.

3. Poskytovatel je povinen poskytovat službu nepřetržitě s výjimkou doby nezbytné pro údržbu HW a SW prostředků, prostřednictvím kterých je služba provozována. Dobu a délku provádění údržby si stanoví poskytovatel individuálně dle svých potřeb a nemusí ji předem uživateli oznamovat.

4. Poskytovatel je povinen odstraňovat závady vzniklé v sítích či na zařízeních Poskytovatele bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do třech pracovních dnů od jejich nahlášení (telefonicky v pracovní době nebo zasláním SMS na tel. číslo: 775 244 461, osobně na adrese kontaktního místa, e-mailem na servis@broum.net). Bude-li Závada způsobena v důsledku trestného činu třetí osoby nebo působení okolností vylučujících odpovědnost Poskytovatele (vyšší mocí) nebo nastanou jiné nepředpokládané okolnosti (např. přerušení dodávek elektrického proudu), pro které nebude možné dodržet lhůtu stanovenou v předcházející větě, bude Poskytovatel při odstraňování Závad postupovat bez zbytečného odkladu a s přihlédnutím k oprávněným zájmům Účastníka.

5. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu způsobenou uživateli či třetí straně v souvislosti s využíváním služeb a sítě Internet, dále za škody způsobené přerušením provozu či ztrátou dat při jejich přenosu.

6. Poskytovatel je povinen a oprávněn vést statistické informace o přístupu uživatele k užívaným službám. Uživatel tímto uděluje souhlas poskytovateli s měřením objemu přenesených dat a dalších souvisejících hodnot, které budou využity k optimalizaci a zkvalitnění poskytovaných služeb a dle zák. č. 127/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

7. V případě poruchy na poskytovaných službách poskytovatel vynaloží přiměřené úsilí k odstranění této poruchy v co nejkratší možné době.

8. Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších ustanovení Všeobecných podmínek oprávněn: a) změnit veřejnou IP adresu anebo přístupové kódy Účastníka z naléhavých technických nebo provozních důvodů i bez souhlasu Účastníka. O takové změně bude Poskytovatel Účastníka informovat bez zbytečného odkladu a bude-li to s přihlédnutím ke všem okolnostem možné, sdělí Poskytovatel Účastníkovi takovou změnu v předstihu alespoň pěti kalendářních dní před jejím provedením, b) zavést dodatečné způsoby ochrany sítě elektronických komunikací a Služeb, pokud má za to, že zavedení takové ochrany je ve prospěch Účastníka nebo sítě elektronických komunikací,

9. Poskytovatel garantuje sjednanou rychlost internetového připojení dle sepsané Smlouvy pouze na zařízení připojeném napřímo kabelem k přijímacímu technickému zařízení. Odchylka od této rychlosti není brána jako porušení smlouvy.

 

III. Práva a povinnosti uživatele

1. Uživatel je povinen při užívání služby dodržovat tyto podmínky, smlouvu, obecně závazné právní předpisy ČR a jednat v souladu s dobrými mravy a všeobecně uznávanými morálními a etickými normami. Uživatel zejména nesmí porušovat zákonem chráněná práva provozovatele a třetích osob.

2. Uživatel nesmí využívat službu k obtěžování třetích osob, rozesíláním nevyžádaných dat (např. Spam ).

3. Uživatel není oprávněn přemisťovat, měnit parametry TZ včetně nastavení své přípojky a přidělených IP adres. Pouze poskytovatel má výhradní přístupová práva k nastavení TZ. V případě, že toto uživatel poruší, nebo znemožní výhradní kontrolu TZ poskytovateli má poskytovatel právo okamžitě ukončit případně dočasně přerušit poskytování služeb uživateli.

4.Uživatel je povinen mít instalován aktualizovaný antivirový SW a firewall, který bude chránit jeho PC a zajistí mu nerušené užívání služby.

5. Uživatel není oprávněn poskytovat třetím stranám konfigurační parametry přípojky. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení těchto informací je uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně poskytovateli.

6. Uživatel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu písemně poskytovateli oznamovat změny všech svých identifikačních či jiných údajů, vztahující se k poskytované službě nebo vyplývajících ze smluvního vztahu, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy k takové změně došlo.

7. Uživatel tímto uděluje souhlas poskytovateli s případným převodem jeho práv a povinností na třetí osobu (např. nového poskytovatele služeb) za předpokladu dodržení smluvních podmínek uzavřených dle smlouvy o připojení.

8. Uživatel se zavazuje užívat objednané služby výhradně pro svou vlastní potřebu a to v rozsahu, který stanoví smlouva. Uživatel není oprávněn umožnit užívání objednaných služeb třetím stranám. Uživatel nese odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku neoprávněného užívání těchto služeb třetími stranami. V případě porušení této povinnosti je uživatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč bez DPH za každé takové porušení, tím však není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.

9. Pokud uživatel zjistí poruchu jakéhokoli charakteru týkající se poskytovaných služeb je povinen neprodleně po zjištění informovat poskytovatele o této poruše: osobně v provozovně, elektronicky na: servis@broum.net, telefonicky nebo formou SMS zprávy na tel: 775244461.

10.Náklady na odstranění závady nese poskytovatel s výjimkou případů, kdy závadu způsobil uživatel. V takovém případě je uživatel je povinen uhradit poskytovateli náklady za výjezd a servisní zásah podle aktuálně platného ceníku poskytovatele.

11. Uživatel se zavazuje řádně užívat veškerá zařízení Poskytovatele a je povinen zajistit, aby koncová Zařízení, která připojuje dle jejich návodu a pokynů Poskytovatele do sítě elektronických komunikací Poskytovatele, splňovala podmínky stanovené zvláštními právními předpisy a zavazuje se nepřipojovat k zařízení Poskytovatele žádné přístroje, které nebyly schváleny Poskytovatelem nebo které nesplňují požadavky příslušných bezpečnostních, technických a právních předpisů platných v České republice. Uživatel odpovídá za stav svých zařízení, která připojuje na zařízení Poskytovatele včetně nastavení parametrů.

 

 

IV. Trvání smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, není-li dohodnuto jinak. Smluvní vztah končí uplynutím dohodnuté doby, smrtí fyzické osoby, zánikem právnické osoby, výpovědí nebo dohodou smluvních stran.

2. Uživatel i poskytovatel jsou oprávněni kdykoli vypovědět smlouvu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po datu doručení výpovědi druhé smluvní straně.

3. Poruší-li uživatel své povinnosti vyplývající z těchto podmínek nebo smlouvy, je poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit okamžitě bez výpovědní lhůty a uživatel má povinnost uhradit veškeré případné vzniklé administrativní čí technické náklady s tím spojené.

4. Smluvní strany budou akceptovat výpovědi, pouze pokud budou doručeny písemně.

 

V. Platební podmínky

1. Uživatel je povinen včas a řádně hradit za poskytnuté Služby cenu dle Ceníku a v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami.

2. Cenu za poskytované služby účtuje Poskytovatel ode dne aktivace Služeb. Zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. Splatnost je k 15. dni daného měsíce. V prvním měsíci užívání Služby hradí Uživatel poměrnou výši měsíčního poplatku.

3. Platby lze poukazovat na bankovní účet Poskytovatele uvedený ve Smlouvě nebo lze provádět platby v hotovosti na adrese kontaktního místa (s příplatkem za hotovostní platby dle platného Ceníku). Pro platby poukazované na bankovní účet Poskytovatele je nutné uvádět variabilní symbol, tj.číslo Smlouvy (bez variabilního symbolu nelze platbu identifikovat).

4. Na poskytované Služby zasílá na vyžádání Poskytovatel Uživateli daňový doklad (fakturu) nejdéle do 15 dní od začátku zúčtovacího období způsobem uvedeným ve Smlouvě, tj. poštou či prostřednictvím e-mailu. Pokud je ve Smlouvě uvedeno, že Uživatel bude platby provádět trvalým příkazem, faktura není Účastníkovi zasílána. Zasílání poštou je zpoplatněno dle platného Ceníku.

5. Neoznačená nebo chybně označená finanční plnění jsou považována za neidentifikovanou platbu a nebudou považována za řádné a včasné splnění závazku Uživatele. V případě, že Uživatel provede neoznačenou či chybně označenou platbu je povinen Poskytovateli věrohodně prokázat, že platba byla provedena ze strany Uživatele.

6. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zasílat veškeré zprávy, výzvy, upozornění, upomínky a sdělení na adresu Uživatele, fakturační adresu, popř. je-li to vhodné, na telefonní nebo adresu elektronické pošty Uživatele.

7. Pro komunikaci mezi Uživatelem a Poskytovatelem se použijí kontaktní údaje uvedené Uživatelem ve Smlouvě. Pokud Uživatel neoznámí Poskytovateli změnu kontaktních údajů, má se za to, že bylo doručeno řádně, pokud bylo doručeno na posledně uvedenou kontaktní adresu.

8. U všech vyúčtování a dalších písemných sdělení se v pochybnostech má za to, že byla Uživateli doručená 5. (pátý) den po jejich odeslání na poslední známou adresu Uživatele vedenou v evidenci Poskytovatele. Za doručenou je podle tohoto odstavce považována i zpráva, u které bylo odmítnuto převzetí zásilky adresátem, nebo která nebyla vyzvednuta adresátem v úložní době, i když se Uživatel o jejím uložení nedozvěděl, nebo která byla vrácena Poskytovateli jako nedoručitelná.

9. V případě, že bylo Uživateli omezeno nebo přerušeno poskytování Služeb z důvodů vzniklých na straně Uživatele, je Poskytovatel oprávněn požadovat, a to i předem, úhradu ceny za obnovu poskytování Služeb dle platného Ceníku.

10. Nezaplatil-li Uživatel ve lhůtě splatnosti uvedené na vyúčtování ceny za poskytnuté Služby, Poskytovatel jej může upozornit (zejména prostřednictvím e-mailu či zasláním upozornění poštou) a stanovit náhradní lhůtu plnění ne kratší než jeden týden ode dne dodání upozornění či upomínky. Uživatel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši dle Ceníku z důvodu porušení povinnosti hradit dohodnuté služby řádně a včas. Pokud nedojde k doplacení dlužné částky ani v náhradní lhůtě, může Poskytovatel omezit nebo přerušit poskytování všech Služeb poskytovaných na základě Smlouvy. Poskytovatel neodpovídá za škody ani jiné újmy Uživateli tím vzniklé. Uživatel je povinen hradit dohodnutou cenu Služeb i po dobu, po kterou je mu je jejich poskytování z důvodu nehrazení plateb ve lhůtě splatnosti a ve sjednané výši omezeno či přerušeno.

11. Poskytovatel je oprávněn omezit nebo přerušit poskytování všech Služeb poskytovaných na základě Smlouvy i bez upozornění Uživatele, zejména za předpokladu pravidelně špatné nebo opožděné platební morálky.

12. Poskytovatel je oprávněn účtovat Uživateli ode dne následujícího po vzniku prodlení až do dne úhrady úrok z prodlení. V případě prodlení.

13. Úroky z prodlení a smluvní pokuty se Uživatel zavazuje uhradit nejpozději ve lhůtě uvedené ve výzvě k jejich zaplacení. Právo Poskytovatele domáhat se náhrady škody není zaplacením smluvních pokut dotčeno.

14. Uživatel tímto uděluje souhlas s postoupením práv a povinností vyplývajících Poskytovateli ze Smlouvy na jinou osobu. Pohledávky na úhradu Služeb vzniklé na základě této Smlouvy může Poskytovatel postoupit za podmínek stanovených právními předpisy. Poskytovatel je oprávněn zmocnit třetí osobu k vymáhání svých pohledávek za Uživatelem, který je v prodlení s úhradou cen za poskytnuté Služby. Účastník Uživatel se zavazuje jednat s touto osobou jako s Poskytovatelem.

15. Označená nebo určená finanční plnění ze strany Uživatele, bez ohledu na jejich označení či určení, může Poskytovatel použít zpravidla v tomto pořadí: a) na úhradu smluvních pokut a pohledávek Poskytovatele vzniklých z jiného právního důvodu než z poskytnutí Služeb, a to i pohledávek nesplatných, včetně jejich příslušenství, b) k uspokojení pohledávek Poskytovatele vzniklých v souvislosti s poskytováním Služeb, včetně jejich příslušenství.

16. Při přeplatku Uživatele na dodávaných službách je Uživatel povinen zaslat/doručit Poskytovateli písemně žádost o vrácení přeplatku a Poskytovateli doložit podklady prokazující nastalý přeplatek. Prokázaný přeplatek může být Uživateli poukázán na jeho bankovní účet či využit na úhradu Služeb.

 

VI. Ochrana osobních dat a informací

1. Smluvní strany se zavazují všechny informace a údaje o druhé smluvní straně, které vyplývají ze smluvního vztahu založeného smlouvou, nebo které získají v souvislosti s jeho plněním, zpracovávat a využívat jen v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména zákonem o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů), těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo s dohodou smluvních stran. Tento závazek platí i po ukončení smluvního vztahu.

2. Provozní a lokalizační údaje může poskytovatel bez dalšího zpracovávat pouze v rozsahu, který je nezbytný dle zák. č. 127/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro poskytování služby, dále za účelem vyúčtování ceny za službu poskytnutou uživateli, a to pouze po dobu stanovenou zvláštním právním předpisem.

3. Uživatel potvrzuje, že uvedl ve smlouvě pravdivé údaje a dává souhlas dle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 480/2004 Sb. se zasíláním obchodních sdělení na kontakty které uvedl. Poskytovatel bude zpracovávat tyto kontaktní údaje pouze pro obchodní a marketingové účely ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

VII. Parametry poskytované služby

1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat službu z níže uvedenými parametry:


3. Pokud objednatel využívá od poskytovatele i jiné služby, může dojít k jejich vzájemnému ovlivňování, a to i negativnímu. Může tedy dojít ke zhoršení kvality poskytovaných služeb, tj. služba může být poskytována s horšími než smluvně garantovanými parametry (zejména minimální rychlostí, programové nabídky – důsledky jsou popsány v odst. 3, článku VIII. Všeobecných podmínek. Poskytováním služby s horšími parametry v důsledku vzájemného negativního ovlivňování více služeb poskytovatel neporušuje smlouvu.2. Odchylka od inzerované rychlosti nemá zásadní vliv na výkon práva objednatele na přístup k informacím a obsahu a jejich šíření, využívání a poskytování aplikací a služeb a využívání koncového zařízení podle svého vlastního výběru, a to bez ohledu na polohu koncového objednatele nebo poskytovatele či polohu, původ nebo určení dané informace, obsahu, aplikace nebo služby, a to prostřednictvím své služby přístupu k internetu. Reálný dopad je takový, že vyhledávaná informace, popř. využívaná služba může být načtena rychleji, pří- padně pomaleji.

4. V případě trvalé nebo pravidelně se opakující odchylky skutečného výkonu služby přístupu k internetu, datových služeb a služeb digitální televize (IPTV) zejména pokud jde o rychlost a programovou nabídku, od stanovených parametrů, je zákazník oprávněn reklamovat poskytovanou službu.

5. Reklamaci vystaveného vyúčtování lze uplatnit do 2 měsíců od doručení vyúčtování, resp. zpřístupnění vyúčtování sjednaným způsobem, a reklamaci poskytnuté služby do 2 měsíců od jejího poskytnutí. Reklamace se provádí písemně u poskytovatele, osobně v jeho provozně nebo způsobem, jakým je doručováno vyúčtování služeb, jinak právo zanikne

6. Podání reklamace nemá odkladný účinek vůči splnění povinnosti uhradit vyúčtovanou cenu, tuto je objednatel povinen uhradit ve lhůtě splatnosti. Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. V případě, že je třeba projednat reklamaci se zahraničním provozovatelem, bude objednatel vyrozuměn o vyřízení reklamace do 2 měsíců od dne jejího doručení.

7. Pokud Objednatel nebude s vyřízením reklamace souhlasit, může do jednoho roku od vyřízení reklamace uplatnit námitky proti vyřízení reklamace u subjektu mimosoudního řešení spotřebitelského sporu, dle ustanovení § 20d, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8. Subjektem mimosoudního řešení sporu je dle ustanovení § 20e, odst. b), zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti elektronických komunikací Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz) a v ostatních sporech mimo zákon o elektronických komunikacích je subjektem Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

9. Objednatel může podat návrh mimosoudního řešení sporu u Českého telekomunikačního úřadu a České obchodní inspekci nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u poskytovatele poprvé.

 

VIII. Opatření řízení provozu

1. Opatření řízení provozu uplatňovaná poskytovatelem mohou mít vliv na odezvu, rychlost stahování nebo nahrávání, a mohou omezit dostupnost některých služeb, a to především za účelem zajištění integrity sítě. Tato omezení nejsou nikdy porušením smlouvy ze strany poskytovatele. Soukromí zákazníků a jejich osobní údaje jsou vždy chráněny v souladu s právními předpisy, práva zákazníku nejsou v tomto směru nijak dotčena.

2. Případné omezení objemu dat znamená, že po vyčerpání stanoveného datového objemu (tj. poté, kdy zákazník stáhne data v objemu odpovídajícím dohodnutému omezení) dojde k výraznému snížení rychlosti stahování i nahrávání.

3. Snížení rychlosti stahování, resp. nahrávání znamená, že některé služby (internetové stránky, konkrétní obsah) mohou fungovat pomaleji nebo nemusí fungovat vůbec. To se týká zejména služeb, při nichž dochází k přenášení velkého objemu dat, tj. např. spouštění videí nebo stahování velkých souborů. Je proto možné, že např. videa se nebudou přehrávat plynule nebo nepůjdou přehrát vůbec, obrázky se budou zobrazovat pomalu nebo se nemusí zobrazit vůbec, online hry nebude možné spustit nebo nebudou fungovat plynule (k tomu může docházet i v případě vyšší hodnoty odezvy), soubory se budou stahovat, resp. nahrávat dlouhou dobu apod. Omezení připojení v důsledku vyčerpání stanoveného objemu dat není porušením smlouvy ze strany poskytovatele.

 

X. Ostatní a závěrečná ustanovení

10.1. Komunikace, týkající se smlouvy a plnění předmětu smlouvy, která má vliv na posuzování způsobu a rozsahu plnění smlouvy, musí být vedena v písemné nebo elektronické formě. V případě elektronické zprávy - emailu, musí být následně potvrzena písemnou formou, pokud to dotčená strana požaduje. Jednostranné úkony smluvních stran, při kterých nebyla dodržena forma, jsou pro druhou stranu nezávazné.

10.2. Poskytovatel je oprávněn tyto všeobecné podmínky aktualizovat a doplňovat. Aktuální platné znění je ke stažení na www stránkách poskytovatele: www.broum.net

10.3. V případě, že by se dostaly smlouva a tyto podmínky do vzájemného rozporu, platí následující pořadí závaznosti: 1. Smlouva, 2. Všeobecné podmínky

10.4.Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem 30.4.2016.

© Broum.NET 2010

tel.: +420 608 244 461
e-mail: renata.bohadlova@broum.net